MTS po ślonsku (2012)

Opis

We sobota 24 listopada we Katowicach bydzie złōnaczōny ślōnski mini-Microsoft Technology Summit. Wto niy miŏł ôkazyje być na tyn rok na MTS-ie, bydzie mōg ôbejrzeć sztyry sesyje złōnaczōne na tyj kōnferyncje bez ludzi ze Ślōnska. Wszyjke te sesyje bōły richtich dobrze ôcyniōne, bez to satysfakcjŏ je gwarantowanŏ.

Do soboty!

Lokalizacja

Kamsoft, ul. 1-go maja 133, Katowice

Agenda

Godzina

Tymat

Prelegynt

9:00 – 10:00 Rejestracjŏ
10:00 – 10:15 Przywitanie uczestnikōw Ôrganizatory
10:20 – 11:20 Zarzōndzanie danymi biznesowymi bez usługi EIM serwera SQL 2012, czyli jak SSIS, MDM i DQS rozwiōnzujōm problym felernych danych Marcin Szeliga
11:40 – 12:40 Windows Azure czyńść 1 Tomasz Wiśniewski
12:40 – 13:10 Pauza
13:10 – 14:10 Windows Azure czyńść 2 Tomasz Wiśniewski
14:30 – 15:30 AlwaysON w SQL Server 2012 – wydajność i bezpieczyństwo naszych danych Damian Widera
15-30-16:00 Kōniyc konferyncje i losowanie nŏgrōd Ôrganizatory

Prelegynty

Marcin Szeliga  Kōnsultant, Założyciel SQLExpert.pl

Ôd 2006 roku durch wyrōżniany tytułym Microsoft Most Valuable Professional we kategorie SQL. Je kōnsultantym, rechtōrym i autoryzowanym trynerym Microsoft ôd 10 lôt. We programie Train To Trainers przigotowywŏł partnerōw firmy Microsoft do przejściŏ na SQL 2008 i 2012. Jako prelegynt bōł na wiela konferyncjach, w tym Microsoft Technology Summit, Microsoft Security Summit, Heroes Happen {Here} aji we trefach grupōw pasjonackich. Je autorym roztōmajtych ksiōnżek i artiklōw ô serwerze SQL.

Damian Widera  Project Manager & Team Lead

Ôd 10 lat urobiŏ z projektowaniym, łōnaczyniym i wdrŏżaniym aplikacjōw kere korzistajōm ze platformōw: .NET, SQL Server oraz Oracle. Terŏzki robi jako Project Manager dlŏ LGBS Polska. Bōł tyż trynerym, programistōm, administratorym bazōw danych, twōrcōm dokumyntacje i analitykym biznesowym. Je spōłautōrym ksiōnżki „Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie”. Speaker na kupa kōnferyncjach. Mŏ certyfikaty firmy Microsoft: MCT, MCITP–DBA, MCITP-DD, MCSD.NET i tytuł MVP we kategorie SQL Server

Tomasz Wiśniewski  Technical Evangelist

Robi w gyszefcie Microsoft. Do jego ôbowiōnzkōw przinŏleży spōłpraca z geszeftami kere łōnaczōm ôprogramowanie, dowajōnc jim technicznyj wiedzy na tymat produktōw Microsoft z tajli programowania. Szpecjalizuje sie przede wszyjskim we rozwiōnzaniach chmurowych, ôpartych ô Windows Azure. Do szpektrum jego zainteresowań przinŏleży tyż systym Windows 8 i mobilniŏki kere fōngujōm na Windows Phone. Ciyngym bywŏ na roztōlicznych kōnferyncjach, trefach offline użytkownikōw roztōmajtych technologijōw, kaj gŏdŏ ô tym co wiy słuchŏczōm. Prywatnie nŏłogowy suchŏcz muzyki i szlagcojger.

Sesyje

Zarzōndzanie danymi biznesowymi bez usługi EIM serwera SQL 2012, czyli jak SSIS, MDM i DQS rozwiōnzujōm problym felernych danych

Tradycyjne procesy ETL pozwŏlajōm na zasilanie hurtowni danymi, niy pozwŏlajōm dyć użytkownikōm biznesowym (tōż jedynym ôsobōm, kere w pełni spokopiōm znŏczynie przetwarzanych danych) na wprowŏdzynie do nich jakichkolwiek poprŏwek. Tymczŏs to ôd jakości danych zależōm wyniki jich analiz.

Systymy EIM (Enterprise Information Management) sōm nŏjnowszym sposobym integracje, ôczyszczŏniŏ i cyntralnego zarzōndzania danymi, a jich cechōm charakterystycznōm je cug użytkownikōw do włōnczyniŏ sie w proces przigotowywaniŏ danych. W czasie sesyje przekōnōmy sie, jak usługi SQL Server Integration Services (SSIS), Data Quality Services (DQS) i Master Data Services (MDS) spōłpracujōm ze sobōm i łōnaczōm kōmpletne rozwiōzanie klasy EIM.

Windows Azure

Użiwŏsz już Windows Azure? A może chcesz wiedzieć jak ôn fōnguje? Jak na kereś z pytań ôdpedziŏł żeś “ja”, to ta sesyjŏ je dlŏ Ciebie. Dowiysz sie jak fest chmurowa platforma Microsoftu rozwinyła sie bez tyn rok. Ôbejrzysz bez przikłŏd jak złōnaczyć zajty internecowe w ôparciu o ASP.NET/PHP, kere korzistajōm ze roztōmajtych motōrōw bazōw danych, jakto SQL Database lub MySQL. Ôbejrzysz tyż jak łōnaczyć maszyny wirtualne, aji w ôparciu ô systym Windows jak i Linux. A to dopiyro poczōntek lotu bez niyzwykle elastycznŏ i ôtwartŏ chmura!

AlwaysON w SQL Server 2012 – wydajność i bezpieczeństwo naszych danych

SQL Server 2012 udostympniŏ cołkym nowe wejrzynie na zagŏdniynia zwiōnzane  ze Wysokōm dostympnościōm (High Avability). Nŏjbardzij ôczekiwanōm nowōm fōnkcjōnalnościōm je AlwaysOn. W czasie sesyje chca pokŏzać praktyczne zastosowanie AlwaysOn. Ôdpowiym na pytania:

W ramach sesyje bydziecie widzieć kōncepcjŏ budowy rozwiōnzania kere spełniŏ ôczekiwaniŏ w zakresie utramyntnyj dostympności, co się tyczōm wydajności i bezpieczyństwa naszych danych, a tyż zgodnego z politykōm zapobieganiŏ utraty danych.

###

Rejestracja na portalu CodeGuru