Kalendarium Spotkań

Month: Year:
« Prev May 2024 Next »
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Category Key
 Geek Beer Meetup
 Konferencja
 PLSSUG na VirtualStudy
 Spotkanie Grupy
 Spotkanie Online
 Study Group (lokalne)
 Study Group (wirtualne)
 Warsztaty